Contact
Gerda Nobel 06 - 204 195 91
Ineke Wikkerink 06 - 106 796 31

Leveringsvoorwaarden Vivace

 

Algemene voorwaarden van Vivace, gevestigd te Ommen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Onderstaande tekst is van toepassing vanaf 1 januari 2011.


1. Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen organisaties behorend tot Vivace en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.


2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Vivace ten behoeve van opdrachtgever.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Vivace schriftelijk zijn aanvaard.
2.3  In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene Voorwaarden, met uitzondering van de nietige/vernietigde bepalingen, volledig van kracht.


3. Aanbieding en aanvaarding
3.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vivace, onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand nadat Vivace een schriftelijke offerte heeft uitgebracht en de opdrachtgever deze schriftelijk heeft aanvaard.
3.2 Alle offertes en overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van twintig dagen, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst anders wordt vermeld.
3.3 Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op gegevens waarover Vivace beschikt op het moment van uitbrengen daarvan.
3.4 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Vivace zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbieding, offerte of overeenkomst, dan is Vivace bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.


4.Uitvoering van een opdracht
4.1 Vivace zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2  Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Vivace.
4.3  De termijn voor uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Vivace en de opdrachtgever.
4.4 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de  opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever. Vivace zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
4.5. Vivace beschikt over een klachtenregeling. Deze is desgewenst op te vragen.


5. Medewerking opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Vivace gesloten overeenkomst.
5.2 Opdrachtgever zal Vivace steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
5.3 Inzet van medewerkers van opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn.
5.4 Vivace is, in overleg met de opdrachtgever, vrij een gelijkwaardig gekwalificeerde trainer in te zetten.


6. Garantie
Vivace zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.


7. Intellectuele eigendom
7.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Vivace de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of  bij de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wel kan worden afgesproken dat gezamenlijk ontwikkelde producten e.d. door beide partijen in de markt mogen worden ingezet.
7.2 Zonder specifieke schriftelijke afspraken omtrent het in de markt zetten van gezamenlijk ontwikkelde producten is opdrachtgever gehouden deze zaken op eerste schriftelijk verzoek van Vivace, binnen twee weken, aan Vivace te retourneren op straffe van een vergoeding van € 100,00 per dag dat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft. Daarnaast behoudt Vivace zich het recht om werkelijk geleden schade en eventuele vervolgschade waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, van haar te vorderen.


8. Aansprakelijkheid
8.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Vivace te ontvangen honorarium van betreffende opdracht met een maximum van € 10.000,- (tien duizend euro).
8.2 Iedere aansprakelijkheid van Vivace voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Vivace en opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens indien deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Vivace.
8.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van Vivace zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van opdrachtgever bevinden.


9. Vergoeding
9.1 Aan de opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de in de offerte/ overeenkomst vermelde tarieven en kostenramingen. Eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in een opdracht door toedoen van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 Bedragen worden vermeld exclusief BTW betaling, tenzij anders wordt aangegeven.
 
10. Betalingscondities
10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, dienen door Vivace te verzenden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan. Vivace aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad.1% per maand.
10.2 Vivace is altijd gerechtigd, alvorens te presteren, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen.
10.3 Vivace brengt een eerste termijn van 50% van de overeengekomen prijs bij ondertekening van de offerte in rekening bij de opdrachtgever. Tevens wordt 50% halverwege de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht, tenzij de overeengekomen prijs lager is dan € 2.000,00 en korter duurt dan één maand. In dat laatste geval wordt de tweede termijn achteraf gefactureerd.
10.4 Vivace is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste termijn aan de opdracht is verbonden.
10.5 De volledige overeengekomen vergoeding is in ieder moment opeisbaar in geval de opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement, indien conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen, bankrekeningen en vorderingen inbegrepen, van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer opdrachtgever in liquidatie verkeert of de rechtspersoon van opdrachtgever wordt ontbonden, dan wel wanneer opdrachtgever indien deze een natuurlijke persoon is, komt te overlijden.
10.6 Vivace is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer Vivace zich voor de invordering van de hulp door een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
10.7 Indien Vivace in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Vivace in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.
10.8 De in de offerte/aanbieding genoemde prijzen gelden voor de in de offerte /aanbieding genoemde periode, tenzij anders afgesproken.


11. Overmacht
Bij overmacht heeft Vivace. ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Vivace. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.


12. Ontbinding
12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Vivace richt, zal hij te allen tijde eerst Vivace schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
12.2 Indien Vivace met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft Vivace steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Vivace verrichte prestaties en heeft Vivace onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.
12.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Vivace gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen (in geval van faillissement e.d.), is Vivace gerechtigd om, na een schriftelijke ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden.


13. Geheimhouding
Vivace en opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding jegens derden over hetgeen partijen tijdens de duur van de opdracht dan wel daarna ter kennis komt aan vertrouwelijke informatie. Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de opdracht gelden.


14. Toepasselijk recht en forum
De rechtsverhouding tussen Vivace en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Ommen,  januari 2011

 

Klachtenregeling

NIEUWS EN ACTUALITEITEN

2018-04-11
Tweedaagse training: werken met De Goudmijn
[lees meer]